جریان واریز این مبالغ نجومی به حساب های بانکی شهروندان همدانی، تهرانی و کرمانی چیست؟

هنوز واکنشی به این اخبار از سمت مسئولین مربوطه نشان داده نشده است.

 

 

3zG0oHRXyp94