اما این اولین بار نیست که سپاه با شهرداری تهران همکاری می‌کند، در این گزارش بر تعدادی از این همکاری‌ها مروری داریم. سوگل دانائی گزارش می‌دهد.