صبا راد و همسرش مانی رهنما

 


صبا راد و همسرش مانی رهنما، به تازگی عکسی از صباراد و همسرش مانی رهنما در آسانسور در فضای مجازی منتشر شده است.