اولین عکس نگارجواهریان‌ پس از بازگشت به ایران

حضور نگارجواهریان‌ در مراسم‌ یادبود مظاهر مصفا